NortonLifeLock


•    Produktet e dhuruara do të distribuohen brenda këtij programit vetëm tek organizatat e kualifikuara, e jo individëve.
•    20 produkte NortonLifeLock mund të kërkohen brenda vitit fiskal (prej 1 korrik deri më 30 qershor).
•    Organizatat të cilat i plotësojnë kushtet duhet të kenë buxhet vjetor operativ më pak se 10 milion dollarë.
•    Ky donacion është në dispozicion vetëm për organizatat me statut të përshtatshëm i cili është miratuar nga ana e programit TechSoup.
•    Ky donacion nuk do të jetë në dispozicion për disa grupe studentore dhe organizata akademike, punonjës ose anëtarë të bamirëseve, disa klubeve sociale apo sportive, skautët, organizatat që mbështesin partitë politike ose kandidatët, grupet ndikuese ose organizatat fetare misioni kryesor i të cilave është i karakterit fetar.
•    Organizatat që avokojnë, mbështesin apo diskriminojnë në bazë të moshës, përkatësisë etnike, gjinisë, kombësisë, paaftësisë, racës, madhësisë, fesë, besimit fetar apo treguesve socio-ekonomik nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në këtë program. Organizata duhet të jetë e gatshme dhe e aftë për të treguar se nuk do të diskriminojë në asnjërën nga këto baza, në mënyrë që të merr donacionin.
•    Produktet e NortonLifeLock nuk mund të transferohet në organizata të tjera ose të rishiten.